Mediació familiar

Som mediadors familiars, per acompanyar-vos per assolir un acord de divorci o de trencament d’una parella. Per ajudar a resoldre conflictes familiars, entre la parella o entre els progenitors i els fills, especialment adolescents. Mediació per a arribar a acords familiars que ajudin a millorar la convivència. Supervisió i acompanyament pel compliment dels acords.

La mediació té com a finalitat que s’obtinguin acords responsables i amb eficàcia, que assegurin el compliment posterior dels acords i que ajudin a preservar la relació entre les parts.

Creiem que la mediació és una tècnica que permet a les parts en conflicte, ser protagonistes del seu propi procés, i prendre per elles mateixes les decisions que consideren adequades per a elles.

Característiques de la mediació familiar

La mediació és una tècnica alternativa a la resolució de conflictes (ADR, alternative dispute resolution). Consisteix en un procediment estructurat, de caràcter voluntari i confidencial, que facilita la comunicació entre les persones, perquè entre elles mateixes busquin una solució al conflicte que tenen, amb l’acompanyament d’una persona mediadora.

> La mediació sempre és voluntària, tant pel que fa a la possibilitat d’acollir-se a un procés de mediació, com a la possibilitat de desistir del mateix.

> La mediació sempre és confidencial, ha de mantenir-se la reserva sobre el que es parla a les sessions de mediació, i no s’ha de divulgar cap dada sobre l’objecte de la mediació.

> La mediació té caràcter personalíssim, les persones implicades, han d’estar presents en les sessions.

> La mediació ha de regir-se pel principi de la bona fe, les parts han d’actuar amb respecte una cap a l’altra i de forma col•laboradora.

> En la mediació ha d’haver bilateralitat, les dues parts han de disposar de les mateixes oportunitats, especialment per a expressar-se.

> La persona mediadora sempre ha de ser imparcial en relació a les dues parts, i neutral quant al resultat de la mediació. La persona mediadora, no imposa ni solucions, ni acords concrets. La persona mediadora no pot ser cridada a declarar com a perits ni testimonis de processos relacionats amb l’objecte de la mediació, i en cas que ho sigui ha de renunciar a participar en aquesta condició en aquests processos.

> La persona mediadora i les parts que participen en la mediació han de vetllar per atendre l’interès dels infants i adolescents implicats en els aspectes que es tracten en la mediació.

Beneficis de la mediació familiar

> La mediació permet a les parts portar el timó del seu procés i del seu resultat. És fonamental en qualsevol ruptura que s’assumeixi la responsabilitat de ser el protagonista de la teva pròpia ruptura, i això vol dir assumir la responsabilitat de trobar el millor camí, la millor via per solucionar el conflicte, i organitzar conjuntament la nova vida post-divorci, amb el benestar dels fills i filles com a objectiu.

> S’ha de promoure una actitud en la ciutadania que ens ajudi a solucionar per nosaltres mateixos lesnostres controvèrsies, entenent i acceptant que un tercer aliè al conflicte, no hauria de ser qui resolgués sobre la nostra pròpia vida. A més aquest tercer –el Jutge-no podrà donar una resposta tan adequada com la que nosaltres mateixos trobarem, ni aconseguirà la implicació de les parts en el compliment de la seva decisió.

> La mediació fomenta de la cultura del diàleg i la comunicació, especialment entre progenitors. El fet de resoldre el conflicte entre la parella mitjançant aquest sistema de resolució, permet que les parts puguin mantenir o en el seu cas reprendre el diàleg entre elles, preservant la seva relació com a progenitors

> La mediació, assegura un millor compliment dels acords que les parts han pres. Els termes del divorci no vénen imposats per una resolució d’un tercer sinó que és la pròpia parella qui decideix, això fa que la implicació de les parts en el compliment dels acords sigui més alta.

> La mediació permet que totes les parts implicades sentin que han guanyat, és el win-win, guanyar-guanyar, front al guanyar perdre del sistema judicial.

> La mediació afavoreix actituds de col•laboració i cooperació.

> La mediació acompanya a les parts a visualitzar interessos compartits, que en el cas dels progenitors són molt clars, atesa l’existència de fills i filles en comú. Això evita que les parts es posicionin en l’interès individual, fent d’ell una prioritat.

> La mediació permet aprendre noves maneres de trobar solucions, noves eines, consensuar respostes comunes davant del que poden anomenar “conflictes maleïts” que són conflictes que sempre obstaculitzen una relació i que es poden perpetuar.

> La mediació beneficia als fills i filles, ja que els permet compartir una vivènciapositiva sobre la resolució d’un conflicte.

> La mediació permet que els acords de divorci siguin un vestit a mida, fet segons les necessitats i interessos de les parts.

> La mediació redueix costos, emocionals, de temps i econòmics.

Mediació